Ασφαλιστικές, λογιστικές, φοροτεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

Όροι χρήσης

1. Eισαγωγή

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου είναι ενημερωτικό και έχει ως σκοπό την προβολή των υπηρεσιών της VERITAS CONSULTANTS στους επισκέπτες του (εφεξής «Χρήστες»).

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η VERITAS CONSULTANTS δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Εφόσον η χρήση των ιστοσελίδων της VERITAS CONSULTANTS που συνδέονται με τον Ιστότοπο ρυθμίζεται από ξεχωριστούς όρους χρήσης, οι τελευταίοι θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες όρους, αλλά υπερισχύουν έναντι αυτών όπου ρυθμίζουν διαφορετικά αντίστοιχο θέμα.

2. Υπηρεσίες

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το Χρήστη.

Οι πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο είναι σε κάθε περίπτωση γενικής φύσης και δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές.

Η VERITAS CONSULTANTS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πλήρως ενημερωμένες τις  πληροφορίες του Ιστότοπου. Παρακαλείσθε, πριν από κάθε τηλεφωνική παραγγελία, να ελέγχετε πάντα τις προδιαγραφές των υπηρεσιών μας, επικοινωνόντας μαζί μας για οποιαδήποτε απορία.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της VERITAS CONSULTANTS και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον Ιστότοπο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Οι Χρήστες κατανούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Ιστότοπου.

5. Αποποίηση ευθυνών

Η VERITAS CONSULTANTS δε φέρει καμία ευθύνη:

για οποιαδήποτε σφάλματα ή λάθη που μπορεί να περιλαμβάνονται σε σελίδες ή στα περιεχόμενα του  Ιστότοπου, για την έλλειψη ορθότητας, πληρότητας ή και διαθεσιμότητας των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή των αποτελεσμάτων τους.

6. Ευθύνη χρηστών

Οι Χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών μέτρων στον προσωπικό τους εξοπλισμό μέσω του οποίου θα διατηρούν ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στον Ιστότοπο.

7. Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια του Δικτύου

Η VERITAS CONSULTANTS δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητά του. Ωστόσο δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά του, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των Χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η VERITAS CONSULTANTS δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των Χρηστών προερχομένη από τη χρήση του Ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η VERITAS CONSULTANTS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς υιούς, δε μπορεί να εγγυηθεί ότι δε θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε Χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του.

8. Προσωπικά Δεδομένα

Η VERITAS CONSULTANTS αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

9. Εφαρμοστέο δίκαιο & Δωσιδικία

Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια για την επίλυση των αναφυόμενων διαφορών είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

10. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τον Ιστότοπο, οι Χρήστες  μπορούν να απευθύνονται μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@veritasbr.gr ή μέσω τηλεφώνου στα +30 215 215 1236 ή +30 694 80 54 372.


Τελευταία ενημέρωση: 20/06/2023